BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Cập nhập: 04/11/2016 06:25

 Thực hiện Công văn số 872/CYT-TCCB ngày 02/11/2016 của Cục Y tế GTVT về việc Tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, Bệnh viện GTVT Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Quy định của Bộ Luật dân sự 2015 cho toàn thể Cán bộ CCVC Bệnh viện.
Đây là Bộ luật có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng đối với người dân, cụ thể hoá được các Quy định của Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực dân sự theo tinh thần pháp quyền, dân quyền.

Tải về

Các tin khác
CÁC KHOA - PHÒNG BAN