Phòng Tài chính kế toán

Trưởng phòng: CN Lê Thị Thu Hà

* Chức năng nhiệm vụ:

Phòng tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Cán bộ, viên chức của phòng có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi; Tổ chức triển khai thực hiện.

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu của bệnh viện.

- Xây dựng định mức chi cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, tài sản vật tư, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế.

- Định kỳ thực hiện việc kiểm kê tài sản, tổng kết tài sản và báo cáo quyết toán theo quy định.

- Thực hiện việc bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

CÁC KHOA - PHÒNG BAN