Phòng Kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Phước

*Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ có chức năng: Xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Hướng dẫn, chỉ đạo, công tác nghiệp vụ chuyên môn; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.

Cán bộ, viên chức của phòng có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất, đạo đức của người cán bộ y tế.

- Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện Quy chế bệnh viện. Thường xuyên, đột xuất tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức công tác thường trực cấp cứu 24/24 giờ trong Viện.

- Phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Viện; giữa Viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng danh mục kỹ thuật, thủ thuật đề nghị Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu của cơ sở.

- Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch và quy định của Nhà nước.

- Quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Quản lý Thư viện. Thực hiện công tác thống kê báo cáo đúng quy định.

- Phối hợp tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, tập huấn tại Viện.

- Xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các tình huống bất thường khác. Đôn đốc các khoa phòng liên quan triển khai thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

CÁC KHOA - PHÒNG BAN