Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BÁC SỸ NĂM 2017
THÔNG BÁO TUYỂN LÁI XE
THÔNG BÁO TUYỂN LÁI XE
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016
Xét tuyển viên chức các hạng (ngạch) chức danh nghề nghiệp theo cơ cấu tuyển dụng nhằm lựa chọn, bổ sung và tạo nguồn đội ngũ cán bộ, viên chức cho Bệnh viện; Đảm bảo có năng lực chuyên môn, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; Đúng tiêu chuẩn chức danh nhà nước quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác được giao.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 - ĐỢT 1
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, bệnh viện thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, bệnh viện thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:
CÁC KHOA - PHÒNG BAN